www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Vedtak og uttalelser » Kirkemøtet 2003: Vern om havet

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


KM 12/03 Vern om havet - Et prosjekt i kirkens engasjement for miljø og ”forbruk og rettferd”

Saksorientering
Komiteens merknader

Kirkemøtets vedtak

Kirkemøtet minner hele kirken om sine tidligere vedtak i saken ”Forbruk og Rettferd” og ber om utholdenhet og et vedvarende engasjement. Engasjement kan verken vedtas eller pålegges, men vi må utvikle en kultur i kirken som ser, utfordrer, oppmuntrer, deler erfaringer og inspirasjon.

Kirkens engasjement for natur og miljø springer ut av den kristne skapertro: Jorden og det som fyller den, er skapt av Gud – til klok og ansvarsfull forvaltning. En rovdrift på skaperverket og et overforbruk av jordens ressurser innebærer derfor en krenkelse av Guds skaperverk.

På denne bakgrunn oppfordrer Kirkemøtet alle kirkens medlemmer til å vise miljøengasjement og til å ha et kritisk og bevisst forhold til eget forbruk.
Kirkemøtet er glad for de mange håpstegn som viser at kirkens engasjement nytter. Det skaper innsikt, bevissthet og ansvar i kirken, og det blir lagt merke til av andre aktører i samfunnet. Kirken utfordrer og utfordres selv.

1. Vern om skaperverket og takknemlighet for skapelsens gaver er forsømte temaer i vår teologi og gudstjenestefeiring. Kirkemøtet vedtar å innføre en skaperverkets dag/skaperverkets periode i Den norske kirke. Kirkerådet forbereder innføringen f.o.m. kirkeåret 2005/2006.

2. Kirkemøtet ber alle menigheter om å innarbeide tema ”Forbruk og Rettferd” i lokale trosopplæringsplaner, samt lage en strategi for lokalt samarbeid.

3. Kirkemøtet ber de sentralkirkelige råd og Bispemøtet arbeide for å etablere og styrke nasjonale og internasjonale samarbeidsrelasjoner som kan sikre en bærekraftig ressursforvaltning i alle våre kystnære havområder. Den norske kirke skal gjennom alle økumeniske relasjoner være pådriver for å sette vern av skaperverket og tjeneste for skaperverket sentralt i samarbeidet. Ansvaret for oppfølgingen fra norsk side kan gjerne legges til kystbispedømmene. Når det gjelder Barentsregionen er det naturlig å utfordre Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen (SKKB) til å ta tak i dette.

4. Kirkemøtet ber de sentralkirkelige råd å arbeide videre med hvordan urfolksperspektivet kan bringes tyngre inn i kirkens miljøarbeid, og spesielt i forhold til spenningen mellom vern og næring i de nordlige bispedømmene.

5. Kirkemøtet ber Kirkerådet og bispedømmerådene å intensivere et strategisk samarbeid på feltet ”Forbruk og rettferd” som sikter på utarbeidelse / revisjon av en forpliktende handlingsplan i løpet av 2004. Kirkemøtet ber bispedømmerådene om å etablere regionale ressursgrupper for dette feltet i løpet av våren 2004. Kirkemøtet ber Kirkerådet ta initiativ til en felles strategikonferanse om dette tema høsten 2004. Nødvendig økonomi og bemanning må drøftes med utgangspunkt i kirkens aktuelle situasjon, men også med dristighet og mot til satsing og nytenkning.

6. Kirkemøtet utfordrer regjeringen til å følge opp sine intensjoner fra tiltredelseserklæringen og arbeidet med Nasjonal Agenda om å føre en offensiv miljø- og ressurspolitikk basert på målet om en bærekraftig utvikling, regjeringens invitasjon til organisasjoner til medvirkning i Lokal Agenda 21, og løfte om å legge til rette for norske og internasjonale organisasjoners prosjekt- og nettverkssamarbeid på dette feltet. I denne sammenhengen vil vi påpeke det positive samarbeidet mellom Den norske kirke og Grønn Hverdag. Grønn Hverdag legger til rette for den enkeltes engasjement og samarbeid mellom mange organisasjoner. Det er uheldig at slike tiltak svekkes gjennom mindre støtte i statsbudsjettet.

7. Kirkemøtet bekrefter betydningen av samarbeidet mellom kirken og offentlige myndigheter slik det kom til uttrykk gjennom Nordsjøseilasen og ber de offentlige myndigheter på alle plan følge opp utfordringene fra Geiranger-deklarasjonen.

8. Kirkemøtet ber våre politiske myndigheter å følge opp føre-var-prinsippet slik at det ikke blir tatt noen avgjørelse om en utvidet petroleumsvirksomhet i Lofotregionen og Barentshavet før man har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i form av bred forskningsbasert kunnskap og konsekvensutredninger.

9. Kirkemøtet ser med stor uro på at det økonomiske grunnlaget for bosetting langs kysten i Nord-Norge er truet. Regionen kan ikke alene bære belastningen med vern framfor produksjon og arbeidsplasser. Å finne fram til bærekraftige løsninger er en nasjonal fellesoppgave.

10. Kirkemøtet ber Kirkerådet og bispedømmerådene å samarbeide om hvordan kirken offensivt kan møte kravene fra ”Grønn Stat” om innføring av miljøledelse i egen virksomhet.

11. Kirkemøtet ber Kirkerådet og bispedømmerådene å vurdere tjenlige former for tilbakemeldinger fra menighetene om erfaringer og aktiviteter, men også ønsker og behov.

12. Kirkemøtet ber om en status-rapport for arbeidsfeltet i 2005.

 

SE HELE NYHETSLISTEN