www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Bjørgvin » Om ressursgruppa i Bjørgvin

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Ressursgruppa for miljø og rettferd i Bjørgvin

I Kirkemøtevedtaket fra 2001, punkt 4, står det følgende:
"Det er særlig viktig å erkjenne bispedømmenes nøkkelrolle mellom sentrale og lokale ledd i kirkens arbeid. Bispedømmerådene oppfordres til å danne regionale arbeidsgrupper etter modellen fra Bjørgvin for å sikre kontinuitet og fremgang i dette arbeidet. Bispedømmerådene og ressursgruppene bør holde seg orientert om arbeidet på dette feltet i menighetene."

Vi oppfordres altså til å danne regionale arbeidsgrupper for miljø og rettferd etter modellen fra Bjørgvin. Men hva er egentlig "modellen fra Bjørgvin"? Ressursgruppa for miljø og rettferd i Bjørgvin vil forsøke å gi noen svar her:

Bakgrunn
Bjørgvin Bispedømmeråd startet allerede før Kirkemøtet 1996 et arbeid for å engasjere menighetene i miljø- og rettferdsspørsmål. Fra august 1996 til februar 1998 nådde prosjektet "Tro for livet" ut til ca 2500 menighetslemmer i hele bispedømmet. Etter dette prosjektet ble det besluttet å opprette en ressursgruppe for det videre arbeidet. Denne ble opprettet høsten 1999, og tok på seg rollen som pådrivere og ressurspersoner i arbeidet med miljø og rettferd i bispedømmet.

Inspirasjonsseminar for "Kristent nettverk for miljø og rettferd"
Den første store oppgaven ressursgruppa tok på seg rett etter opprettelsen, var å være lokal arrangementskomité for Kristent nettverk for miljø og rettferd sin første inspirasjonssamling 17.-18. mars 2000 i Bergen. Denne samlingen hadde en spesiell betydning for Bergen og Bjørgvin. 35 av 51 deltakere på inspirasjonsseminaret var fra Bjørgvin, og det ble knyttet kontakter og utvekslet ideer. Arbeidet med inspirasjonssamlingen gav ressursgruppa en "flying start" og mange samarbeidserfaringer, både innad i gruppa og med nettverket.

Prosjektet "Grønne menigheter"
I Landås menighet startet Korsvei Bergen opp arbeid for å gjøre menigheten "grønnere". En egen arbeidsgruppe av frivillige ble etablert i 1999, og begynte å jobbe med tiltak i menigheten etter plakaten "Vår grønne menighet". Våren 1999 gikk Miljøheimevernet, Korsvei Bergen og bispedømmerådet sammen om å søke om LA21-midler til en 40% prosjektlederstilling for prosjektet "Grønne menigheter i Hordaland". Etter å ha søkt og fått bevilget penger i 1999 og 2000, hadde en nok midler til å starte prosjektet for alvor. 1. mars 2001 ble Lars Ove Kvalbein ansatt for to perioder á tre måneder i 2001. 40% av midlene til prosjektet kom fra Bjørgvin Bispedømmeråd (OvF-midler). Miljøheimevernet var arbeidsgiver og Ressursgruppa for miljø og rettferd i Bjørgvin fungerte som faglig referansegruppe for prosjektet. Ressursgruppa søkte i 2001 på LA21-midler i Sogn og Fjordane med tanke på en utvidelse til dette fylket også. Her fikk vi midler, og prosjektleder jobbet to perioder på tre måneder i 40% stilling for Sogn og Fjordane også. I tillegg fikk vi noe midler til videreføring av prosjektet i Hordaland.

Siden 2004 har Bjørgvin bispedømmekontor vært arbeidsgiver, og prosjektet har hatt 50% stilling for hele bispedømmet.

Vil du se konkrete eksempler på hva som er gjort? Se rapportene i menyen i venstre spalte.

Ressursgruppas mandat og funksjon
Ressursgruppa er bredt sammensatt, med representanter fra ulike grupperinger og aldersgrupper. P.t. har vi representanter fra Changemaker Bergen, Korsvei Bergen, Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp, Bispedømmekontoret og noen menigheter.  Oversikt over medlemmene i gruppa finner du her. Ressursgruppa har møter etter behov, vanligvis en gang i måneden. Utenom disse møtene deltar fler av medlemmene i gruppa på en rekke medarbeidersamlinger, temakvelder, gudstjenester, osv. sammen med prosjektleder.

Ressursgruppa i Bjørgvin er ikke formelt oppnevnt av noen, og står fritt i forhold til bispedømmerådet. Vi samarbeider allikevel tett med både stab og bispedømmeråd om ulike tiltak. Referatene fra møtene i ressursgruppa formidles til bispedømmerådet. Vi har også god kontakt med biskop Ole D. Hagesæther, som har støttet oss i flere saker, blant annet i å jobbe fram en ny Max Havelaar-kaffe fra Friele (se rapporten for 2001). Han har også vært en døråpner for oss når vi ønsket å sette temaet på dagsorden på de prostivise medarbeidersamlingene. For biskopen fungerer ressursgruppa som rådgivere når det er snakk om å fronte miljø- og rettferdssaker i media.

Gruppa har laget strategier for den videre oppfølgingen av arbeidet med miljø, forbruk og rettferd i bispedømmet. Dette er mer utførlig beskrevet i prosjektbeskrivelsen for "Grønne menigheter".

Samarbeid med andre aktører
Samarbeidet med Grønn Hverdag, Korsvei Bergen, Naturvernforbundet, Bispedømmerådet og LA21-knutepunktet i Hordaland har vært spesielt verdifullt for oss. Korsvei Bergen har bidratt med engasjerte personer og Miljøheimevernet har et stort arsenal av nyttig materiell og verdifulle erfaringer når det gjelder miljøvern på grasrotnivå. Tidligere LA21-knutepunktet i Hordaland (Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmannen i Hordaland/Sogn og Fjordane, Hordaland/Sogn og Fjordane Fylkeskommune) har bidratt med finansiering og mange nyttige kontakter og møtesteder.

Hvorfor velge en slik modell for organisering av arbeidet med miljø og rettferd?
En slik måte å organisere arbeidet på har både sterke og svake sider. Noen sterke sider:

  • Bispedømmet er en "passe stor" enhet. Det er stort nok til at en kan finne mange nok engasjerte ressurspersoner, og lite nok til å kunne ha god, direkte kontakt med flere lokalmenigheter.
  • God kontakt med bispedømmekontoret gir mange muligheter dersom personene der har sans for saken. Dette gjelder tilgang til informasjon, medarbeidersamlinger, kursing av menighetsråd, og ikke minst finansiering (OVF-midler). Diakonikonsulenten har ofte en nøkkelrolle her, som ansvarlig for forbruk og rettferd i bispedømmene.
  • Statusen som "ressursgruppe", og ikke et oppnevnt utvalg gir frihet til også å være kritiske hvis det skulle bli nødvendig. Vi slipper også unna mye papirarbeid, og kan velge samarbeidspartnere fritt. "Ressursgruppe" er også et mer positivt ladet ord enn f.eks. utvalg eller nemnd.

Til slutt vil vi få legge til at det å jobbe sammen i en slikt ressursgruppe er vanvittig moro! Til tider har det svingt skikkelig og vært veldig inspirerende for oss som har vært med. Så til dere som lurer på om dere skal starte noe tilsvarende: Sett igang! Og ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer.

Kontaktinformasjon for ressursgruppa i Bjørgvin

13.01.02 Lars Ove Kvalbein
Ajourført 21.10.06

 

SE HELE NYHETSLISTEN