www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Bjørgvin » Opprinnelig prosjektbeskrivelse

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Prosjektbeskrivelse "Grønne menigheter i Hordaland"

Utarbeidet av Ressursgruppa for miljø og rettferd i Bjørgvin.
Ajourført 23.05.01

1. Bakgrunn for prosjektet

I vedtaket som ble gjort på Kirkemøtet i 1996 heter det:
"Vi ønsker som kirke å gå sammen med alle mennesker og organisasjoner av god vilje for å bygge brede allianser lokalt, nasjonalt og globalt, som kan utløse personlig forpliktelse og politisk handling for redusert forbruk og økt rettferdighet. Lokalmenighetenes deltakelse i lokalt miljøvernarbeid bør ses i sammenheng med innføring av Lokal Agenda 21, hvor samarbeid er en forutsetning for å lykkes. Vi oppfordrer derfor menighetene til å gå inn i et slikt samarbeid."

Bjørgvin Bispedømmeråd startet allerede før Kirkemøtet 1996 et arbeid for å engasjere menighetene i miljø- og rettferdsspørsmål. Fra august 1996 til februar 1998 nådde prosjektet "Tro for livet" ut til ca 2500 menighetslemmer i hele bispedømmet. Etter dette prosjektet ble det besluttet å opprette en ressursgruppe for det videre arbeidet. Denne ble opprettet høsten 1999, og innledet ganske raskt en samarbeid med Miljøheimevernet i Hordaland og Korsvei Bergen om prosjektet "Grønne menigheter". Det ble søkt om LA21-tilskudd i 1999 og 2000, og 1. mars 2001 ble Lars Ove Kvalbein ansatt som prosjektleder i 40% stilling.

2. Effektmål

 • oppnå større forståelse blant folk i menighetene for at engasjement for miljø og rettferd er en selvfølgelig del av livet som kristne
 • skape forståelse for menighetenes rolle i LA21-arbeidet og få menigheter til å gå inn i konkret samarbeid med andre lokale aktører
 • å få 5-10 menigheter i fylket til å definere seg som "Grønn menighet" og sette i gang tiltak som hører til en slik prosess.
 • å få den daglige driften av menighetene mer bærekraftig (kontor, innkjøp, transport, energibruk, avfall, osv.)
 • å få andre bispedømmer til å øke sin innsats for miljø og rettferd

3. Objektmål

 • å få alle menighetene til å ha minst én gudstjeneste pr. år med miljø, forbruk og rettferd som tema
 • å få alle menighetene til å benytte Max Havelaar-merkede varer på sine arrangementer
 • få gjennomført ENØK-sjekk og ENØK-tiltak i de fleste menighetene
 • få flere menigheter til å gå inn i et lokalt samarbeid med kommuner, næringsliv og frivillige i konkrete LA21-tiltak.
 • formidle Bjørgvins modell for arbeid med miljø, forbruk og rettferd til andre bispedømmer slik at disse kan styrke sitt arbeid med disse spørsmålene

4. Hovedtiltak

a) Utvikle opplegg for temakvelder og inspirasjonssamlinger, og reise rundt med dette til interesserte menigheter og på medarbeidersamlinger i prostiene.

 • lage ulike varianter av foredrag med enkel og profesjonell presentasjon
 • tilby fleksibelt opplegg for kvelds-/dags-/helgeseminar
 • oppleggene tilpasses ulike målgrupper (konfirmanter, frivillige, prester/ansatte, osv.)
 • inneholder: inspirasjon, forankring i troen og konkrete handlingsalternativer
 • utnytte eksisterende materiell i størst mulig grad
 • materiellet gjøres tilgjengelig via internett

b) Kartlegging av ildsjeler, knytte nettverk

 • ringe rundt, bruke jungeltelegrafen og ressursgruppa, samle opplysninger om engasjerte personer, sette disse i kontakt med hverandre
 • informere ildsjelene om mulighetene på nettsidene
 • hjelpe til med å komme i gang der menighetene ønsker det

c) Informasjonsarbeid, nettsider

 • sørge for å gjøre prosjektet kjent overfor menighetene og eksternt i presse og media, lokalt og regionalt
 • bygge opp en database med adresser og kontaktpersoner til menighetsbladene
 • lage en artikkelbase med stoff til menighetsblader, og markedsføre denne overfor redaksjonene, også gjennom aktiv utsendelse av stoff
 • produsere egne nettsider for arbeidet i Bjørgvin under Bjørgvin Bispedømmes nettsider i samarbeid med deres nettredaktør. Knytte dette til nettsidene til Kristent Nettverk for Miljø og Rettferd, slik at vi kan aktivt dele av våre erfaringer med resten av nettverket nasjonalt
 • jobbe videre med prekenstoff til prestene, formidle slikt stoff gjennom relevante kanaler, f.eks. internett-sider med prekenstoff

d) Arbeidet i menighetene: Følge opp prosessen i de menighetene som allerede er i gang som "Grønne menigheter" (Radøy, Døvekirken, Landås), og rekruttere nye menigheter.

 • starte med tiltakene fra handlingsarket "Vår grønne menighet"
 • hjelpe de menighetene som er motivert for det i gang med et sertifiseringsprogram som går over 3-4 år og som berører alle aspekter ved det å være menighet (Kirke og Miljø)
 • sørge for å gjøre Miljøheimevernets materiell tilgjengelig for menighetene, spesielt satse på bibelgrupper og husgrupper som kan gjennomføre ØkoTeam-liknende opplegg
 • engasjere menighetene som lokale "forbrukerinspektører" i samarbeid med andre
 • legge til rette for at menighetene kan drive dette arbeidet videre på egen hånd

5. Prosjektets rammebetingelser og avgrensninger

Prosjektet skal gjennomføres over 3 år, med påfølgende evaluering. Prosjektet er et samarbeid mellom Bjørgvin Bispedømmeråd, Miljøheimevernet og Korsvei Bergen.

6. Grunnlagsdokumentasjon

Bispemøtets utredning fra 1992: "Forbrukersamfunnet som etisk utfordring"
Kirkemøtevedtaket fra 1996
Grønn Kirkebok
Handlingsarket "Vår grønne menighet"
Utkastet til norsk modell for miljøsertifisering av menigheter
Miljøheimevernets nye materiell for sosial metode, kirkens versjon
Nettstedet til Kristent Nettverk for Miljø og Rettferd (www.kirken.no/miljo)

7. Rapportering

Prosjektleder rapporterer til Ressursgruppa på dennes møter ca. en gang pr. måned. Prosjektleder lager rapport for oppstartsfasen ved utgangen av 2001 i samarbeid med Ressursgruppa.

8. Styring

Ressursgruppa for miljø og rettferd i Bjørgvin er styringsgruppe for prosjektet. I denne gruppa er prosjektleder og samarbeidspartnerne representert. Ressursgruppas leder er studentprest Morten Lystrup.

Prosjektlederen er ansatt hos Miljøheimevernet, og er "faglig" ansvarlig overfor Ressursgruppa for miljø og rettferd i Bjørgvin.

 

SE HELE NYHETSLISTEN