www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Veiledninger » 03 Diakoni, undervisning og misjon

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Undervisning, diakoni og informasjon

Miljø, forbruk og rettferdighet er temaer som griper inn i det som skjer i menigheten, også utenfor gudstjenesten. Ta vare på skaperverket gjennom aktiviteter i trosopplæringen, i diakonien, på temakvelder og i misjonsarbeidet. 

Det er veldig viktig at menighetenes engasjement for miljø-og retferdsspørsmål ikke bli stående isolert ved siden av alle andre aktiviteter i menigheten. Da blir det lett til at noen spør: "Skal vi drive med dette også? Har vi ikke nok vi skal drive med?"

I Den norske kirke har man de siste årene jobbet systematisk med en rekke reformer, planer og grunnlagsdokumenter. Dette kan være interessant også for andre kirkesamfunn. For oss som jobbet med miljø, forbruk og rettferd har det vært viktig å se miljøtemaet integrert i og i sammenheng med alle disse områder.

Helhetstenkning:

Det er viktig å tenke helhet og sammenheng. På nettsiden www.kirken.no er det lagt ut en mal for en helhetlig menighetsplan, som tar utgangspunkt i en analyse av utfordringer og muligheter i lokalmiljkø og menighet. Det er et godt sted å begynne.

Trosopplæring:

Trosopplæring vil holde sammen den enkeltes livssituasjon, kirkens tro og tradisjon, samt et fokus på kristen tro og praksis. Da hører, miljø, forbruk og rettferd, og forvalteransvaret naturlig med.

Diakoni:

I 2007 vedtok Kirkemøtet en ny plan for diakoni. Planen er blitt kortere enn den gamle fra 1987 og forholder seg til færre begrep. Fire viktige ytringsformer for diakonien trekkes fram:

  • inkluderende fellesskap, /
  • nestekjærlighet,
  • kamp for rettferdighet og
  • vern om skaperverket.

Planen er ment som en rammeplan. Ut fra grunnelementene i planen, er det meningen at det utarbeides lokale planer hvor man tar utgangspunkt i lokale utfordringer og ressurser.

Informasjon:

Kirkemøtet 2006 vedtok den første samlende kommunikasjonsplattformen for Den norske kirke. Plattformen skal gi økt bevissthet om hvordan kirken ønsker å framstå og bli oppfattet. Ved siden av åpenhet, nærhet og håp er "forsakelse" blitt en kjerneverdi for kirkens kommunikasjon. Her nevnes ved siden av sant tale om menneskelivet også ønsket om å være en motkultur mot forbrukersamfunnet og ønsket om å arbeide for en bærekraftig forvaltning av skaperverket og rettferd overfor verdens fattige.

punkt 7: Miljø- og rettferdskontakt

punkt 8: Miljø- og rettferd i trosopplæring, undervisning og barne- og ungdomsarbeid

punkt 9: Temakveld

punkt 10: Menighetsblad

punkt 11: Fasteaksjon og KN-kontakt

punkt 12: KNs og Changemakers politiske kampanjer

punkt 13: Vennskapsmenigheter

punkt 14: Verving til miljø- og solidaritetsorganisasjoner

 

SE HELE NYHETSLISTEN