www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Inspirasjonssamlinger » Oppsummering fra konferansen Mat og handel i Trondheim

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Oppsummering fra konferansen Mat og handel

Trondheim, 25.-26. september 2007

Konferanse om Mat og Handel ga nytt håp for veien videre

Konferansen Mat og Handel - Samtaler om bærekraft og solidaritet bidro til en mer nyansert innsikt i forholdet mellom kortreist og langreist mat, og norsk landbruks framtid i et internasjonalt handelssystem. For mange ga konferansen nytt håp i arbeidet for en mer rettferdig handel og - fordeling av verdens ressurser. Arrangørene kan se tilbake på to vellykkede konferansedager med til sammen 106 deltagere og god mediedekning i TV, radio og presse. Kronprins Haakon bekreftet gjennom sin tilstedeværelse at vi hadde å gjøre med et viktig tema som hører hjemme både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

 
Eysteinsalen     


Kronprins Haakon, Johan A. Gjeten og Esther Bett 
                               
                                                

Det må handling til!

Kronprins Haakon var til stede fram til lunch under den første konferansedagen, og fikk en bokstavelig talt flagrende introduksjon til det komplekse og alvorlige temaet gjennom ”Flettfrid Andresens” livsanskuelser fra Øvre Singsaker. Flettfrid bebudet at når det gjelder fattigdomsproblemene så må det handling til – her trengs mobilisering av både hjerte, hjerne og armer! Gjennom Margido Esps balanserte tolkning, fikk publikum raskt bekreftet at dette temaet hører hjemme på individnivå så vel som på nasjonalt og internasjonalt nivå. Eller rettere sagt på Singsaker og verden for øvrig! Bredden i temaet fikk kronprinsen også erfare gjennom sitt møte med den norske bonden Johan Arnt Gjeten og den kenyanske bonden og aktivisten Esther Bett.

Oppsummering fra konferansen

Ressursgruppen for Miljø, forbruk og rettferd i Nidaros har her laget en kort oppsummering fra konferansen. På dette nettstedet finnes nå korte oppsummeringer fra de ulike punktene på programmet, foredrag og innlegg, samt annen relevant informasjon. Dere finner dette ved å klikke videre på linkene i denne hovedoppsummeringen. Oppsummeringer og informasjon som fortsatt mangler vil bli lagt ut fortløpende så snart det er klart. Flere bilder fra konferansen vil også bli lagt ut etter hvert som de foreligger fra elevene ved Ringve Videregående skole. Det samme gjelder en kort film som elevene har produsert i etterkant av konferansen.

Temaet Mat og handel berører oss alle i hverdagen, både som forbrukere, bønder og samfunnsengasjerte borgere. Under første punkt på programmet Et bærekraftig liv for alle holdt biskop Finn Wagle, fylkesmann Inger Lise Gjørv og fylkesmann Kåre Gjønnes hver sin innledning. De tre deltok også under konferansen med innlegg og oppsummerende kommentarer. Les mer.  Gjørvs engasjement for Esther Betts masaidrakt har også fått et etterspill - les mer.

Hovedforedraget Mat, fattigdom og verdighet, ble holdt av tidligere stortingspolitiker, historiker og teologiprofessor Berge Furre mens Kronprinsen fortsatt var til stede. Her advarte Furre mot å gjøre matjorda om til en handelsvare styrt av store matvarekonsern. Han argumenterte for at frihandel med matvarer ikke er veien å gå for å hjelpe de fattig i verden, og at matsuverenitet må legges til grunn for nasjonal og internasjonal landbrukspolitikk. Les hele foredraget her. Sammen med møtet mellom Gjeten og Bett, ga dette et godt utgangspunkt for den videre samtalen om Bærekraft og utvikling.  Innleggene fra Bett og Gjeten gjorde også inntrykk på konferansedeltakerne og resulterte i oppslag i Adresseavisen - les her.

Det tidligere motsetningsforholdet mellom Kirkens Nødhjelp og norske bondeorganisasjoner, grunnet ulike syn på norsk landbruk i et internasjonalt handelsperspektiv, var noe av bakgrunnen for at konferansen ble arrangert. Det var derfor spenning knyttet til samtalen mellom generalsekretær Atle Sommerfelt i Kirkens Nødhjelp og Aina Bartmann fra Landbrukssamvirket. Les kort oppsummering av samtalen her.

Temaene som ble reist på konferansens første dag handlet om overordede problemstillinger knyttet til landbrukspolitikk og internasjonal handel. Det er tema som gjerne krever kunnskap og innsikt for å mene noe om. For de som ønsker å lese mer om temaet, har Ressursgruppen lagt ut et utvalg av litteratur og tips til nyttige nettsteder her. Dere finner også forklaringer på noen ord og begrep fra konferansen her. Til tross for at konferansen om Mat og Handel tok opp tunge og kompliserte problemstillinger, så var programmet lagt opp slik at det likevel ga publikum pusterom og inspirasjon. Bordvers underveis før gode måltider med spennende mat forsterket på sin måte konferansens tema. Dette preget ikke minst kveldsgudstjenesten i Domkirken etter første konferansedag. Wagles preken kombinert med mektig musikk fra Verdensmusikkensemblet og hjemmebakt naddverdsbrø, gjorde dette til en opplevelse.

En av hovedmålsetningene med konferansen var å få noen svar på hvordan vi som forbrukere skal forholde oss til det komplekse forholdet mellom kortreist og langreist mat. Dette ble belyst på konferansens andre dag under Samtaler om forbrukermakt versus kjedemakt. Temaet skapte stort engasjement og fikk mange til å ta ordet. Få er likegyldige til verdens fattigdomsproblemer og skjeve fordeling av verdens ressurser, og vi ønsker å bidra. Dette ble ytterligere forsterket etter å ha sett filmen Blac Gold. Med utgangspunkt i dette ønsket, forsøkte Ressursgruppen i Nidaros å trekke sammen trådene fra konferansen i sitt innlegg Veien videre.  Bildepresentasjonen fra Veien videre kan også leses her.

Wagle holdt deretter en avslutningstale der han la vekt på alvoret i verdens fattigdomsproblemer og miljøproblemer, og at vi står overfor oppgaver som krever oss alle på ulike nivå. Men samtidig la han stor vekt på at arbeidet for å skape et bærekraftig liv for alle betinger at vi ikke mister håpet og optimismen av syne. Med glimt i øyet siterte han i den sammenheng Nei til Atomvåpens leder gjennom mange år, Ole Koppreitan, som har uttalt følgende: ”Det er for sent å være pessimist!” Du kan lese Finn Wagles avslutningstale her.

Kombinasjonen mellom dialogens form og gode kulturelle innslag, ga de deltagerne som var til stede begge dager en helhetsopplevelse preget av ny informasjon og samtidig nytt håp og optimisme for arbeidet videre. Dette ble ytterligere forsterket ved Grete Eriksens flotte avslutning, der hun fremførte Erik Byes ”Vår Herres klinkekule”.

 

SE HELE NYHETSLISTEN