www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Veiledninger » 04 Informasjon og samarbeid

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Veiledning til punktene 15 - 21 på handlingsarket:

I lokalsamfunnet og Fairtrade

Under denne overskriften er det listet opp en rekke forskjellige tiltak. Siden de to første er direkte relatert til Fairtrade, vil vi her starte med å forklare vårt engasjement for og samarbeid med Stiftelsen Fairtrade:

Vi ønsker at grønne menigheter også er Fairtrade-menigheter!

Et viktig kjennetegn ved kirkens miljøengasjement er at man i alle år har vært bevisst på sammenhengen mellom miljø, forbruk og rettferd. Når Kirkenes Verdensråd i 1980-årene startet et arbeidsprogram for justice, peace and the integrity of creation var det utrykk for at disse tema var uløselig knyttet sammen. Bærekraftig utvikling fokuserer på sammenhengen mellom økonomi, økologi, sosial utvikling og demokratisk deltakelse. Selve begrepet ”sustainability” som i dag blir brukt i FNs og landenes arbeid, oppsto i kirkenes arbeid.

Kirkemøtet i Den norske kirke hadde ”Forbruk og rettferd” som tittel på saken som ble en grunnpilar i kirkelig miljøarbeid. Kort tid etterpå ble det etablert kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd.

En av de allerførste oppgavene som kirken engasjerte seg i på dette feltet var opprettelsen av en Merkeordning for rettferdige varer. Kirkerådet i Den norske kirke ble medstifter av Fairtrade Norge (som denne gangen het Max Havelaar) i 1997, og hele det kirkelige nettverket har deltatt i dette arbeidet siden.

Hva er egentlig Fairtrade?

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som garanterer at småbønder og plantasjearbeidere i utviklingsland får tryggere arbeidsvilkår og bedre priser for sine produkter. I Norge administreres denne av stiftelsen Fairtrade Norge. I Norge, som i mange andre land rundt om i verden, er Fairtrade et viktig redskap for å sikre produsenter i utviklingsland gode arbeidsvilkår og skikkelige priser for produktene sine. Kirken har helt fra starten av vært sterkt engasjert i arbeidet med denne merkeordningen her i Norge, og var med å stifte Max Havelaar i 1997. Senere har vi promotert ordningen i mange ulike sammenhenger. Du kan lese mer om Fairtrade på deres hjmmesider: www.fairtrade.no.

Derfor: Grønne menigheter er Fairtrade-menigheter!

I noen land har man lansert egne ”Fairtrade-menigheter”, ved siden av Fairtrade-skoler, Fairtrade-kommuner, osv. I Norge ønsker vi å integrere dette i arbeidet med ”grønne menigheter” for å synliggjøre sammenhengen mellom forbruk, rettferd og miljø”: Grønne menigheter skal være Fairtrade-menigheter!

I samråd med stiftelsen Fairtade/ Max Havelaar ønsker vi derfor ikke å lansere ”Fairtrade-menigheter” som et eget konsept ved siden av, men som en integrert del av det å være en ”grønn” menighet. Derfor er på handlingsarket ”Vår grønne menighet” ni av punktene merket med Fairtrade-logoen. Disse punktene markerer tiltak som helt naturlig inkluderer fokus på Fairtrade.

Fem kriterier

En kommune skal oppfylle fem grunnleggende kriterier for å få status som Fairtrade-kommune:
- det skal dannes en lokal styringsgruppe som driver arbeidet fremover
- kommunestyret skal treffe et vedtak og servere Fairtrade kaffe og te på sine møter og til sine ansatte
- et utvalg av varer er tilgjengelige i lokale butikker og serveringssteder
- et visst antall av bedrifter, skoler, kirker osv. benytter Fairtrade produkter
- det skal drives aktivt informasjonsarbeid

Derfor er det naturlig at grønne menigheter ivaretar liknende kriterier: Også her skal man ha en lokal arbeidsgruppe og et vedtak i besluttende organ, for eksempel menighetsrådet.

De første seks punktene (2, 4, 7, 8, 9, og 10) står under overskriftene ”gudstjenesteliv” og ”undervisning, diakoni og informasjon”. Dette viser igjen integreringen i helheten, og mye går her på aktiv informasjonsarbeid.

De neste to punktene står under overskriften ”I lokalsamfunnet”:

15. Vi vil teste butikkene i vårt nærmiljø på utvalg, profilering og prising av varer med Fairtrade-merking, økologiske og svanemerkede varer.
En stor utfordring i forhold til etisk forbruk i Norge er veien fra holdning til handling: Et stort flertall av forbrukerne sier at de vil handle etisk og miljøvennlig, de er til og med villige til å betale mer for varene hvis de har en garanti for etikk og miljø, men det er klart færre som faktisk gjør det. Hvordan skal vi hjelpe folk fra ord til handling? Til å gjøre det de sier at de vil?

Vi trenger både flere Fairtrade- og miljømerkede varer i butikkene, og vi trenger mer bevisste forbrukere. Både dagligvarehandelen og kundene må ta ansvar.
For å fokusere på dette ble det for noen år siden i Møre utviklet et eget opplegg for å gjennomføre "Menighetens butikktest". Dette er særlig brukt i konfirmant- og ungdomsarbeid. Med denne testen kan menigheten lokalt bidra til å påvirke både butikker og forbrukere i riktig retning. Flere hundre butikker i Norge er gjennom dette allerede blitt testet på utvalg, profilering og prising av varer med Fairtrade-merking, samt økologiske og svanemerkede varer. Erfaringene med slik testing er veldig positive. Det er morsomt, lærererikt og krever relativt liten innsats. I tillegg har saken stor gjennomslagskraft i lokale medier.

Noe bakgrunnsmateriell som ble utviklet til butikktest finner du på våre nettsider under ”Ressurser”. Dere må gjerne gjøre lokale tilpasninger og oppdateringer. Men opplegget begynner å bli gammel. På sikt (kanskje allerede i løpet av 2011?) ønsker vi derfor å samarbeide med Fairtrade Norge og Grønn Hverdag om en oppdatering og videreutvikling av dette opplegget. Dette vil være et svært nyttig redskap for kommunene i sin helhet.

16. Vi vil utfordre vår kommune til å bli Fairtrade-kommune.
Dette er en flott mulighet til å ta et positiv initiativ overfor kommunen. Enda bedre om dere kan bidra til at dette blir sett i sammenheng med kommunens klima- og miljøplaner som skal lages/ er laget.

Det siste punktet står under overskriften ”Innkjøp”.

23. Vi vil velge Fairtrade-merkede produkter når slike finnes
Det skulle være en selvfølger at menigheten handler Fairtrade-produkter til sine møter, samlinger og tilstelninger. For en del år siden het den første Fairtrade kaffeen i Sverige nettopp ”kyrkkaffen”. Det er til syvende og sist dette som teller.

Våre daglige gjøremål, som for eksempel å handle i butikken, kan ha en avgjørende betydning for livet til mennesker som lever på andre siden av jorda. Mange produsenter i utviklingsland får dessverre for lave priser for produktene sine. De er dermed ikke i stand til å forsørge seg selv og sin familie. Prisene de får dekker ofte ikke familiens mest nødvendige behov for mat, utdanning og helse. Derfor sier Fairtrade Norge: ”Husk at hvert kjøp teller.”

Hvordan sikre fairtrade-innkjøp i en menighet?
Det kan ofte være vanskelig å sikre at alle som handler inn f.eks. kaffe til menighetens ulike arrangementer faktisk velger Fairtrade – merkede produkter. Den enkleste måten å få kontroll med dette er om menigheten forsøker å koordinere sine innkjøp. En mulighet kan være å inngå av tale med Friends Fair Trade Norge som tilbyr "etiske avtaler med mersmak" til blant annet menigheter. De driver med import, salg og distribusjon av fair trade produkter på non-profitt basis.

Uansett hvilke løsning man velger i praksis, er det viktig at alle i menigheten blir orientert om at menigheten ønsker å bruke Fairtrade-varer og hvorfor dette er så viktig.

Andre tiltak i lokalsamfunnet:

17. Vi vil utfordre lokale bedrifter, kommunale etater, kirkelige fellesråd eller andre til å bli Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en offentlig godkjent ordning for miljøsertifisering av små og mellomstore bedrifter. Vi har i flere år samarbeidet med dem og bl.a. utviklet kriterier ("bransjekrav") for kirkelige fellesråd. Utgangspunkt er arbeid med Helse, miljø og sikkerhet (HMS), og områdene man jobber med er bl.a. transport, energi, avfall og innkjøp. Vi ønsker å "lenke dette sammen" med konseptet for grønne menigheter, slik at fellesrådene blir miljøfyrtårn og menighetene grønne menigheter. Noen steder har menighetene startet dette arbeid og fått med seg kommuneadministrasjonen og flere bedrifter til å jobbe med det samme. Her er mer info om Miljøfyrtårn.

18. Vi vil samle underskrifter til Kirkens Nødhjelps politiske kampanjer i lokalmiljøet.

Kirkens Nødhjelp gjennomfører en rekke kampanjer som viktig supplement til sitt innsamlings- og bistandsarbeid. Her kan man følge med på KNs hjemmesider www.nca.no.

 Punktene 19 til 21 trenger vel ikke en nærmere veiledning.

 

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN