www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Bli grønn menighet

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Hvordan blir vi en grønn menighet?

Brosjyren "Vår grønne menighet" er  et verktøy for lokalmenigheter med forslag til konkrete handlinger for å bli en grønn menighet. For å bli en grønn menighet må dere:

  1. Velg minst 25 av tiltakene foreslått i brosjyren (minst to fra hvert område) som dere forplikter dere på
  2. Konkretiser tiltakene i en handlingsplan, og vedta den i menighetsrådet
  3. Registrer dere som grønn menighet på gronnkirke.no og bli med i det store nettverket av grønne menigheter over hele landet

Facebook-siden Grønn kirke kan man inspirere hverandre og dele informasjon om grønne tiltak. Nå håper vi din menighet også ønsker å være del av dette fellesskapet!

Her kan dere laste ned brosjyren og registrere dere som grønn menighet:

Last ned brosjyre

Registrer din menighet

 

Husk at å være grønn menighet er en prosess: Engasjementet må stadig fornyes, og det er alltid nye målsettinger man kan strekke seg etter. Å være grønn menighet gir unike muligheter for tverrkirkelig samarbeid og inspirasjon på tvers av kirkesamfunn.

Initiativ og forankring
Noen engasjerte ildsjeler, en frivilling, en ansatt eller menighetsrådet setter spørsmålet på dagsorden. Uansett hvem som tar det første initiativet, må alle informeres og involveres hvis man vil sikre at dette arbeidsfeltet integreres i menighetens virksomhet. Derfor er det viktig å være oppmerksom på forankringen fra starten av, inklusive de som har et lederansvar i menigheten. 

Plassering av ansvar for oppfølging
Noen må holde i saken og ha et delegert mandat til å holde saken levende. Derfor bør menigheten utpeke en miljøkontakt og lage en liten gruppe som følger prosessen, både i starten og siden. Det beste er om personer fra de arbeidsområder som er berørt er representert i gruppen, for eksempel noen fra de ansatte som kontinuerlig jobber med gudstjenesteliv, undervisning eller drift av kirkebygg. Uansett bør menighetsrådet, de ansatte og mange frivillige være sammen om dette.

Konkretisering og valg av tiltak
Brosjyren «Vår grønne menighet» vil være en hjelp til å tenke gjennom alle sider av menighetens arbeid. Med utgangspunkt i vår menighet og vårt lokalsamfunn: Hvilke tiltak ønsker vi å velge hos oss? Ved å velge 25 tiltak, minst to fra hvert av områdene skal det sikres at man ivaretar helheten, og ikke velger bort eller glemmer viktige områder av kirkens virksomhet.

Samarbeid og nettverksbygging
Kirken sentralt og bispedømmer og regioner ønsker å samarbeide med lokalmenighetene om dette. All erfaring viser at vi trenger hverandre. Menighetene innenfor et fellesråd, et prosti eller en region kan samarbeide om dette. Et prostisamarbeid/et samarbeid på tvers av flere lokalmenigheter med én felles kontaktperson kan både spare ressurser og lette kontakten med og oppfølgingen gjennom biskop og bispedømmeråd. Området er glimrende egnet for økumenisk samarbeid i et lokalområde eller en region, samt samarbeid med andre lag og organisasjoner.

Registrering, innmelding og diplom
Ved å registrere seg nasjonalt, kommer menigheten med i oversikten over grønne menigheter, blir synlig og sikrer seg oppfølging og informasjon om nyheter, aktuelle initiativ og tiltak fra Dnk sentralt og sitt bispedømme. Som en anerkjennelse gis menigheten et synlig tegn (et diplom) av sitt bispedømme (for andre kirkesamfunn av Norges Kristne Råd). 

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN