www.gronnkirke.no
Her er du nå: Grønn menighet » Hvem bør involveres?

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Hvem bør involveres i arbeidet?

Som alt annet arbeid i kirken vil også det «grønne» engasjementet på sikt bare være bærekraftig og overlevelsesdyktig hvis det forankres bredt i hele lokalkirken. Det er flott om man har noen ildsjeler som drar dette i gang og tar et første initiativ, men de må ikke overlates til seg selv. Integrering, forankring og samarbeid er derfor helt avgjørende stikkord.

Av de ansatte bør mange være involvert i arbeidet. Innenfor Den norske kirke har prestene et særskilt ansvar for å forankre temaet i kirkens forkynnelse og gudstjenesteliv. At diakonen, kateketen og trosopplæringsmedarbeider er involvert, der de finnes, bør være selvsagt. Kirkevergen er oftest administrativ leder og har ansvar for både for mange av de ansatte, og er ansvarlig for de områdene innkjøp, avfall, energi, transport og økonomi. Her blir ofte klima- og miljøpåvirkningen umiddelbar synlig og konkret.

De tillitsvalgte i menighets- og fellesråd treffer prioriteringer og legger premisser, og de frivillige i menighetenes arbeidslag er ofte de som iverksetter konkrete tiltak. Som for alle andre oppgaver er det egentlig ganske opplagt at alle disse har en naturlig rolle når det gjelder å få satt ting på dagsorden og få ting gjort. Alle, hver på sin plass, kan være pådriver eller bremsekloss. Et godt samspill er den beste garantien for et varig engasjement.

Prosten har en nøkkelfunksjon som et bindeledd mellom kirken sentralt og regionalt og lokalmenighetene når det gjelder arbeidsområder som gudstjenesteliv, diakoni og trosopplæring.

Men også når det gjelder tilrettelegging for samarbeid mellom menighetene og fellesrådene innenfor et prosti er dette en nøkkelfunksjon. Kanskje kan det til og med være en medarbeider på prostinivå som, på vegne av alle menighetene der, kan ha er særskilt ansvar for å være en grønn kontaktperson. Også når det gjelder menighetens rapportering over hva som gjøres bør prosten ha en sentral rolle.

Miljø, klima, bærekraft og rettferd har stått høyt på den sentralkirkelige agendaen i mange år, og både her og på bispedømmekontorene finnes det personer som har ansvar for konkretiseringen og oppfølgingen gjennom aktuelle tiltak og informasjon. Ikke minst er biskopene som ledere og frontfigurer viktig her. Derfor er det lurt å sørge for å opprette god kontakt med bispedømmekontoret, og gjerne også sentral medarbeidere på feltet.

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN