www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


 

 

 

 

Svarbrev fra Norges kristne råd

 

Den norske kirke
Kirkerådet
(Sendes kun som elektronisk post)

Oslo 29.10.08

 

ANG: BÆREKRAFT OG SKAPERVERK.  ØKUMENISK PROSJEKT FOR ENDRING AV KIRKE OG SAM-FUNN 2007 – 2017

Norges Kristne Råd takker for brev av 29. september 2008 med invitasjon til å være samarbeidspartner i bærekraft-prosjektet sammen med Kirkens Nødhjelp. 

NKR behandlet saken i sitt styremøte 27. oktober og fattet følgende vedtak:

Norges Kristne Råd takker for invitasjonen fra Den norske kirke til å være samarbeidspartner i bærekraft-prosjektet og vil gjerne være med i dette økumeniske samarbeidsprosjektet.  Styrets merknader oversendes Den norske kirke.
 
Styrets merknader til henvendelsen og sakspapiret til Kirkemøtet

Bakgrunn

Den norske kirke (Dnk) har gjennom flere år løftet engasjementet for spørsmål knyttet til forbruk, miljø og rettferd.  Dette har skjedd både som samfunnsinstitusjon og innad i kirken med arbeid i lokalmenigheter.  Norges Kristne Råd har blitt del av dette arbeidet gjennom å være representert i Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd.  Både dette forhold og andre av NKRs medlemssamfunns engasjement i forhold til skaperverket, gjorde det naturlig for NKR å sette tema ”Skaper-verket, vårt livsgrunnlag, vår glede og vårt ansvar,” som tema på Rådsmøtet i mars 2007.  Som en oppfølging av vedtaket fra Rådsmøtet vedtok styret i oktober 2007 å starte planleggingen av en stor konferanse om forholdet mellom tro og skaper-verk fra 21. til 24. mai 2009.  Konferansen har fått navnet ”Tro til forandring – sammen tar vi ansvar for skaperverket”

Umiddelbart etter at Kirkemøtet 2007 gjorde sitt vedtak henvendte Norges kristne Råd i brev av 26. november seg til Kirkerådet og Kirkens Nødhjelp og skrev bl.a. at vi står overfor store og viktige utfordringer som kaller på forent innsats i forhold til skaperverket.  NKR tok også initiativ til et møte for å drøfte en slik felles innsats. Alvoret i situasjonen for vår klode er erkjent av de fleste.  Vårt ansvar for og arbeid med skaperverket ligger til rette for felles kirkelig innsats. Kirkene er tydelige bærere både av håp, engasjement for og glede over skaperverket i sin helhet.

NKR mottar med glede invitasjonen til å være samarbeidspartnere i det såkalte bærekraftreformen som Den norske kirke nå inviterer til.  NKR har ment, og bekrefter med sin tilslutning til prosjektet, at det vil være både riktig og viktig med en økumenisk organisering.

Merknader til Kirkemøtets sakspapir

1. Prosjektet ”Bærekraft og skaperverk” understreker kirkens engasjement og kirkens rolle.  Kirkemøtesakspapiret er tydelig på det.  Den teologiske begrunnelse for engasjementet slik det fremkommer, understreker den kirkelige egen-art. NKR mener derfor at ordparet i prosjektet bør få endret rekkefølge slik at betegnelsen blir skaperverk og bære-kraft.  På den måten kommer det vi kan se som det tydeligste teologiske begrepet først i sammensetningen, mens det mer politiske begrepet, bærekraft, kommer som det andre.  Dette synes også å være i tråd med Mellomkirkelig råds poeng om å ha teologisk refleksjon som utgangspunkt for det politiske arbeid.

2. NKR vil i forlengelsen av dette understreke det særskilte vi som kirke bringer med oss, eksempelvis slik det frem-kommer i Ps 104 som i vår Bibel har fått overskriften ”Guds visdom i skaperverket”.  Prosjektet må bæres av utsagn som det vi finner i Ps 104,30: Du sender din Ånd, og det skapes liv, du fornyer jordens overflate. 

3. Understrekningen av den internasjonale dimensjonen i utfordringene og kirkene som globalt fellesskap er avgjørende.  Samtidig er understrekning av det å se system- og individnivå i sammenheng en viktig side ved prosjektets troverdighet.  Dette gir også utfordringer til lokal økumenisk samhandling

4. Til avsnittet om "initiativ i andre kirkesamfunn i NKR" (s.5) tillater vi oss å bemerke at det er viktig ikke bare å si at disse initiativene finnes, men at de kan tenkes som ressurser og som gode impulser til Dnk og til hele prosjektet, både på lokalt plan og i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vi kommer derfor med følgende forslag til utdyping på dette punkt:

I mange av Norges Kristne Råds medlemssamfunn er det allerede et engasjement rundt skaperverk og bærekraft. Bære-kraftig utvikling settes på dagsorden, som i Det Norske Misjonsforbunds handlingsplan for forbruk, miljø og solidaritet, i Metodistkirkens arbeid med "grønn gudstjeneste", i Frelsesarmeens gjenbruksarbeid eller i speidergruppers miljøengasje-ment.

Det finnes også sterke og lange tradisjoner for teologisk refleksjon rundt menneskers del i skaperverket. Disse tradisjonene favner ortodokse liturgier, økofilosofi hos kvekerne, og metodistenes sosiale prinsipper - for å nevne noen. Norges Kristne Råd samler - i forberedelsene til den økumeniske konferanesen "Tro til forandring" - en gruppe med representanter fra en rekke kirker i Norge til samtaler rundt tro og skaperverk. Tanken er å grunnfeste et felles engasjement for disse spørsmå-lene, og gi innspill til refleksjon og grunnlag for handling også som økumenisk fellesskap.

Med et tema som krever en mobilisering av bred kirkelig handling, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er slike impulser svært verdifulle, og vil gi prosjektet økt troverdighet og gjennomslagskraft.

5. I oppsummering s.9 skrives følgende: "...Kirken skal først og fremst arbeide for politiske endringer..." NKR ser klart behovet for arbeid for politiske endringer, men vil allikevel spørre om det er dekkende å si "først og fremst" eller om disse ordene kan tas ut?  Det er jo ikke slik at vi må velge det ene foran det andre.  De to linjene, både det teologiske og det politiske kommer godt frem i resten av dokumentet.

6. Vi vil også bemerke til KM-sakspapiret at konferansen "Tro til forandring" bør være et delmål under hovedmål 5.8. Den bør derfor nevnes med navn under dette punktet. Vi ville også gjerne hatt den med som et delmål under hovedmål 5.1.  Konferansen er helt klart en del av oppladingen til København-møtet og bevisstgjøringen rundt det, sammen med Kir-kens Nødhjelps fasteaksjon og politiske kampanje

7. Hovedmål 5.6, første delmål: "Fokus på kommunikasjon og markedsføringen av prosjektet overfor hele kirkestrukturen i Norge (menighetene, fellesråd, alle kirkelige ansatte, fag- og utdanningsinstitusjonene, osv.) og i internasjonale øku-meniske fora...  Her vil vi også foreslå å inkludere nasjonale økumeniske fora.

8. Vi vil også bemerke at en har et eget hovedmål (5.8) om å føre økumenisk dialog om vern av skaperverket. Etter vårt syn kunne økumeniske dialog og samarbeid i større grad vært tenkt som en integrert del i alle hovedmålene.

9. I overensstemmelse med invitasjonen understreker NKR behovet for en troverdig økumenisk styring av prosjektet.  Det er i vår norske kontekst også viktig at prosjektet får en organisering som gir rom for både små og store aktører og som fremmer et mangfold av aktiviteter.  Det bør tas sikte på å rapportere om prosjektets fremdrift og aktiviteter også til NKRs rådsmøte som finner sted i mars måned annet hvert år (neste gang mars 2009).

10. Det som sies i KM-sakspapiret om langsiktighet og at dette arbeidet skal gjennomsyre alle ledd i Dnk representerer en utfordring for alle kirker i Norge.  Siden Den norske kirke gjør et så grundig arbeid i hvordan de vil integrere dette i sin kirkestruktur og sitt arbeid, vil det være både naturlig og på sin plass at NKR selv tar initiativ til lignende prosesser i sitt fellesskap og oppfordrer medlemssamfunn som ikke har arbeidet mye med disse utfordringene å gjøre det samme.  Når NKR skal være en reell medeier i dette prosjektet er det nødvendig å foreta en klargjøring av de forpliktelsene som følger med.  NKRs styre må også gjøre seg tanker rundt hvordan et slikt prosjekt skal kunne gjennomføres som et økumenisk prosjekt, og i medlemssamfunn som kan ha forskjellige utgangspunkt når det gjelder synet på de saker og forhold som prosjektet skal arbeide med.

11. NKR vil bidra aktivt i arbeidet for å skaffe til veie eksterne midler, både fra offentlige myndigheter og næringsliv og vil også selv måtte vurdere økonomisk deltakelse.

Norges Kristne Råd ser frem til samarbeidet om vårt ansvar for en bærekraftig forvaltning av skaperverket.


Med hilsen

Ørnulf Steen
Generalsekretær
Norges Kristne Råd

 

 

SE HELE NYHETSLISTEN