www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Dyrenes velferd: Angår det kirken?


- Dyrevelferd er et viktig moralsk spørsmål som bør være en naturlig del av kirkenes engasjement for miljø, klima og rettferdighet. Vi må kontinuerlig og kritisk etterspørre hvilke kår dyrene lever under. Slik svarer Den norske kirke på en henvendelse fra organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter.

I forbindelse en pågående høring fra landbruksdepartementet om fremtiden til pelsdyroppdrett, NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?, har NOAH sendt et brev til forskjellige tros- og livssynsorganisasjoner og spurt om deres holdning til dyrevelferd generelt og pelsdyroppdrett spesielt.

NOAH spør kort og godt om dyrenes ve og vel er et etisk spørsmål og om vi som mennesker har et moralsk ansvar for alt det skapte.

Den norske kirke ved Kirkerådet takker NOAH for initiativet og skriver i sitt svarbrev at man erkjenner at dette har vært for lite tematisert i kirkelig sammenheng. De viser til  at det felleskirkelige samarbeidsprosjektet Skaperverk og bærekraft i 2014 formulerte et teologisk og kliamfaglig grunnlag for sitt arbeid. Her er det et eget avsnitt om «natursyn og menneskesyn» (s. 3), hvor det hevdes at "....Naturen har en selvstendig relasjon til Gud og uttrykker i seg selv Guds kjærlighet. Bibelens skapelsesberetning bekrefter naturens eksistens forut for menneskets eksistens og dens egenverdi uavhengig av mennesket. Mennesket skapes inn i naturen, og får naturen som sitt hjem og sitt ansvar. Avsnittet slutter med følgende:

Vi fastholder at:
-          Naturen er ikke menneskets eiendom, men har sin egenverdi som Guds skaperverk.
-          Mennesket er en integrert del av skaperverket, men kan ikke reduseres til et avansert dyr, som et foreløpig sluttpunkt i en biologisk utviklingsprosess.
-          Som skapt i Guds bilde er mennesket ikke bare ansvarlig overfor seg selv, men overfor Gud som er livets opphav - som er større enn skaperverket og som
           uttrykker menneskets bestemmelse.
-          Som forvalter er mennesket ansvarlig for resten av skaperverket.

Kirkerådet skriver at både jakt og husdyrhold har vært naturlige elementer i menneskers liv, og at denne konteksten gjenspeiles i Bibelens fortellinger og ikke utfordres spesielt.  Likevel er det viktig ,  kontinuerlig og kritisk, å etterspørre hvilke kår dyrene må leve under. Den norske kirke har i mange sammenhenger kritisert vårt vestlige forbrukersamfunn, som har ført til overforbruk og press på bonden som matprodusent og «en utvikling der stadig færre produsenter skal holde flere dyr og levere billigere produkter til forbrukerne. Kirkerådet er overbevist om at dette ofte har ført til at levekårene til dyr er blitt dårligere.

Når det gjelder pelsdyrnæringen ber Den norske kirke at man lytter til faginstanser som Norges Veterinærforening, Rådet for Dyreetikk og Veterinærinstituttet og deres tilrådinger, samt hva forskning sier om pelsdyrenes reelle behov. Dyrs behov må vektlegges sterkt og kan ikke tilsidesettes av økonomiske hensyn.

Har du spørsmål eller synspunkter? Ta kontakt med rådgiver i Kirkerådet, Den norske kikre, Hans-Jürgen Schorre, hjs@kirken.no

  

SE HELE NYHETSLISTEN