www.gronnkirke.no

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


FNs nye bærekraftsmål


FNs nye utviklingsmål gjelder fra september 2015 og skal nås innen 2030. Hvor bærekraftige er de? Hvorfor er møtet i Addis Abeba i juli 2015 et skjebnemøte? Og hvilken plass har klimaendringene fått blant målene?

Få svar på spørsmålene og lær mer HER.

 

Dette er de nye globale utviklingsmålene som skal nås innen 2030:

1. Utrydde all fattigdom: Ingen skal leve under 1,25 dollar dagen.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og bærekraftig landbruk: Sikre tilgang til næringsrik mat til alle, året rundt.

3. Sikre helse og sunne liv: minimere global barnedødelighet og forebygge dødsfall blant barn under fem år. Stanse AIDS-epidemien, tuberkulose og malaria.

4. Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle: Alle jenter og gutter fullfører gratis grunnskole og videregående opplæring som er av god kvalitet. Sikre tilgang til rimelig videreutdanning for alle menn og kvinner.

5. Oppnå likestilling, og styrke alle kvinner og jenter: Stanse all form for diskriminering og vold mot jenter og kvinner.

6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle: Oppnå rettferdig tilgang til trygt drikkevann og grunnleggende sanitære forhold.

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til, hovedsakelig øke andelen fornybar energi globalt.

8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle: Økonomisk vekst per innbygger i samsvar med nasjonale forhold.

9. Bygge infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon: Utvikle god infrastruktur for å fremme utvikling og menneskelig trivsel, med rimelig og rettferdig tilgang for alle.

10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, land: Styrke og fremme sosial-, økonomisk- og politisk inkludering, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, rase, etnisitet, opprinnelse, religion eller økonomisk status.

11. Bygge inkulderende, robuste og bærekraftige byer og bosetninger: Sikre tilgang for alle til grunnleggende tjenester, og trygge og rimelige boliger.

12. Sikre bærekraftig forbruk, og gode produksjonssystemer: Oppfordre alle land til å forplikte seg til klimautfordringer. Utviklingslandene oppfordres til å ta ledelsen.

13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse: Integrere klimatiltak i nasjonale retningslinjer og strategier. 

14. Bevare hav og marine ressurser: Beskytte marine, kyst, hav og dyreliv, redusere forurensing og minimere konsekvensene av havforsuring, og oppnå bærekraftig utvikling.

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte: Sikre økosystemer, bekjempe ørkenspredning, og forhindre utryddelse av truede arter.

16. Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utvikling: Redusere all form for vold, og dødelighet knyttet til dette. Stanse misbruk, utnyttelse, handel og enhver form for vold og tortur mot barn.

17. Styrke globalt partnerskap for bærekraftig utvikling: gjennom blant annet finans, teknologi og handel.

(Kilde: FN-sambandet)

 

  

SE HELE NYHETSLISTEN