www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Gudstjenesteressurser » Salmeforslag

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Salmer til Skaperverkets dag

 Last ned salmeforslagene som Word-dokument

Norsk Salmebok
281 Takk, gode Gud for alle ting
285 Den prektig kledde sommerfugl
291 Syng for Herren, sol og måne
721 Alt liv er kalt frem på ditt skapende bud
56 Deilig er jorden

Salmer 97
40 Herre Gud ditt dyre navn og ære
41 Himlen blåner for vårt øye
45 Når heile verda syng mot Gud
123 Stjernene lyser fremdeles i mørket
136 Så grønn en drakt
192 Halleluja, halleluja
228 og 229 Du sender ut din Ånd
230 Syng lovsang hele jorden
250 Pris din Gud, min sjel
270 Kyrie eleison (nordsamisk)

Syng håp (IKO forlag)
14 Senzenina / Hva har vi gjort
55 Må din vei gå deg i møte
57 Må freden fra jorden følge deg
76 I livets navn
83 Vern og beskytt meg (Jordens bønn)
96 Nå øyner vi lyset av dagen

Sanger fra Vest (Verbum forlag)
3 Dans og syng (Laudamus)

Sanger på reisen (Verbum forlag)
3 Gud gjeve deg fred
10 Alt som lever på jord
33 Fra nord og sør

Syng for Herren – Sanger 05 (Lunde forlag)
115 Jeg tror på jordens forvandling
156 Nå er hver dag og time fylt av sommer

Sálbmagirji II (Nordsamisk salmebok):
533 Gula, Áhčči almmis, rohkosa
459 Albmi ja eana
448 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
500 Syng for Herren sol og måne
460 Varre coahkain vardan
452 Du er hellig du er hel
453 O store Gud, når jeg i undring aner
454 Takk, gode Gud for alle ting
456 Alt er skapt av Gud
457 Hvem har skapt alle blomstene?
465 Himmelske Fader, herleg utan like
471 Giitu buot Du attaldagain
637 Syng for Herren heleverden
508 Syng lovsang hele jorden
703 No livnar det i lundar
702 Dal geasi aigi bodii
692 Fagert er landet du gav oss
691 Gud signe vårt dyre fedreland

Julevsáme salmmagirjje (Lulesamiske salmebok):
14 Biejvev ja mánov (samme som S97, nr. 282: Biejjiem jih askem)
17 Ållo naste guojtti
107b: Båht' Ájlis Vuojŋŋan´
182 Le Jubmela værált gåjt vaddo

Sørsamiske salmer
S 97, nr. 282: Biejjiem jih askem

Jupmelen gïele voestes biejjien govloe (m: S97 nr 127)
Oversettelse: Anne-Grethe Leine Bientie, 2006

1. Jupmelen gïele, voestes biejjien govloe
tjoevkede sjædta eatnamisnie
Jupmelen faamoe daelie lea vååjnoes
aavoe lea åajvoeh almetjidie.

2. Rååpsehke elmie, biejjie badth låvna
ledtieh dah laavloeh daan biejjien aaj
maanetje fahkoe, mujjehte alman
Jupmelen hïevje såakeminie

3. Vuemesne njåemelh, vaeresne krievvieh
jaevresne guelieh boedtseminie
veasomes dajve, gijhteles libie
gaajhke lea buerie, hearlohke lea

4. Iehkeden vööste, biejjie jis nåhka
minngemes jïjjen rohkelibie
gïele vihth govloe, guvhkiehteminie
Jeesusen faerhmie vuertieminie.
 
5. Jupmelen gïele, voestes biejjien govloe
tjoevkede sjædta eatnamisnie
Jupmelen faamoe daelie lea vååjnoes
aavoe lea åajvoeh almetjidie.


Salmer med noter

 

SE HELE NYHETSLISTEN