www.gronnkirke.no
Her er du nå: Ressurser » Vedtak og uttalelser » Bispemøtet 2002: En bedre fremtid for alle

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Bispemøtet med støtte til verdens fattige

01.10.2002
Kilde: kirken.no

-Vi vil utfordre våre politiske myndigheter til å forvalte vårt lands ressurser slik at det bidrar til å redusere fattigdommen og bedre levekårene for verdens fattige. Den urettferdige fordeling av felles ressurser er en stadig kilde til konflikter og ufred. Verdens fattige utfordrer vår vilje til å skape fred i verden, sier Den norske kirkes 11 biskoper i en uttalelse ved avslutningen av Bispemøtet tirsdag.

Bispemøtets uttalelse "En bedre fremtid for alle" lyder slik i sin helhet:

FN har som tusenårsmålsetting å utrydde fattigdom og sult. Dette er konkretisert i følgende mål som skal nås innen 2015:

  • Utrydde ekstrem fattigdom og sult.
  • Gi alle jenter og gutter skolegang
  • Styrke kvinners stilling og gi lik rett til utdanning for jenter og gutter.
  • Redusere småbarnsdødeligheten med to tredjedeler.
  • Redusere dødeligheten blant gravide og fødende med tre fjerdedeler.
  • Stoppe og reversere Aids, malaria og andre sykdommer som truer menneskeheten.
  • Sikre miljømessig bærekraftig utvikling og halvere andelen av mennesker uten sikkert drikkevann.
  • Utvikle et globalt partnerskap for utvikling mellom rike og fattige land.

Det gir grunn til håp at alle FNs medlemsland har sluttet seg til denne målsetting. Som biskoper i Den norske kirke henvender vi oss nå til våre menigheter som har lang tradisjon for å hjelpe mennesker i nød. Vi tror våre menigheter med oppfinnsomhet og iver kan bidra til at FNs tusenårsmål blir nådd.

Vi vil utfordre våre politiske myndigheter til å forvalte vårt lands ressurser slik at det bidrar til å redusere fattigdommen og bedre levekårene for verdens fattige. Den urettferdige fordeling av felles ressurser er en stadig kilde til konflikter og ufred. Verdens fattige utfordrer vår vilje til å skape fred i verden.

FNs tusenårsmål gjør det også nødvendig å vurdere vårt forbruk både som nasjon og som enkeltpersoner. Vi ser i dag mange oppmuntrende tegn til oppbrudd fra en ensidig forbruksorientert livsstil. Men påvirkningen i motsatt retning er massiv: Forbrukersamfunnets indre dynamikk vedlikeholder vår misnøye og øker vårt behov for stadig nye varer og tjenester. Det har ført det norske samfunn til et forbruksnivå som ikke er bærekraftig. Å fortsette denne utvikling kan vi ikke forsvare moralsk, verken i forhold til jordens fattige, til kommende generasjoner eller til livet på jorden.

Vi tror at fattigdommen kan utryddes. Moder Jord har fremdeles nok til alles behov, men ikke til alles grådighet. Gud overlater til hver ny generasjon å ta vare på og utvikle jorden og dens ressurser til beste for oss alle. Det er vårt ansvar som forvaltere av skaperverket.

En bedre fremtid er mulig. Det er ikke for sent å ta kampen opp!

De fattige blir ikke glemt for alltid, de hjelpeløse er ikke for evig uten håp. (Salme 9,19)

 

SE HELE NYHETSLISTEN