www.gronnkirke.no
Her er du nå: Kirkelige nettverk » Regionale ressursgrupper » Bjørgvin » Om prosjekt Grønne menigheter i Bjørgvin

 

 Et samarbeid mellom:
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Følg Grønn kirke på facebook 


Grønne menigheter i Hordaland/Sogn og Fjordane

Bakgrunn for prosjektet
I vedtaket som ble gjort på Kirkemøtet i 1996 heter det:
"Vi ønsker som kirke å gå sammen med alle mennesker og organisasjoner av god vilje for å bygge brede allianser lokalt, nasjonalt og globalt, som kan utløse personlig forpliktelse og politisk handling for redusert forbruk og økt rettferdighet. Lokalmenighetenes deltakelse i lokalt miljøvernarbeid bør ses i sammenheng med innføring av Lokal Agenda 21, hvor samarbeid er en forutsetning for å lykkes. Vi oppfordrer derfor menighetene til å gå inn i et slikt samarbeid."

Bjørgvin Bispedømmeråd startet allerede før Kirkemøtet 1996 et arbeid for å engasjere menighetene i miljø- og rettferdsspørsmål. Fra august 1996 til februar 1998 nådde prosjektet "Tro for livet" ut til ca 2500 menighetslemmer i hele bispedømmet. Etter dette prosjektet ble det besluttet å opprette en ressursgruppe for det videre arbeidet. Denne ble opprettet høsten 1999, og innledet ganske raskt en samarbeid med Miljøheimevernet i Hordaland og Korsvei Bergen om prosjektet "Grønne menigheter". Det ble søkt om LA21-tilskudd i 1999 og 2000, og OVF-midler fra Bjørgvin Bispedømmeråd i 2000. I løpet av 2000 fikk vi nok penger til å sette prosjektet i gang, og 1. mars 2001 ble Lars Ove Kvalbein ansatt som prosjektleder i 40% stilling, med Miljøheimevernet som arbeidsgiver og Ressursgruppa for miljø og rettferd i Bjørgvin som faglig referansegruppe

Hva er egentlig en grønn menighet?
Egne miljøgrupper i menighetene. Temagudstjenester. Grønn kirkekaffe. Økologisk kirkegårdsdrift. Energisparing. Grønne konfirmanter. Test av dagligvarebutikker på miljø og etisk handel. Kompostkurs. Høsttakkefest med økologisk mat. Grønne bibelgrupper. Dette er bare noen av tiltakene som det jobbes med i prosjektet.

Det å være grønn menighet er en kontinuerlig prosess, og krever oppfølging over flere år. For det første må menigheten gå gjennom hele sin egen virksomhet og se hva som kan gjøres bedre når det gjelder energi, avfall, innkjøp, transport, osv. Dernest handler det om å utfordre alle kirkens medlemmer i vid forstand til å bli mer miljøvennlige i sin hverdag og til å jobbe for systemendringer. Dette betyr at vern om skaperverk og rettferdig fordeling må gjennomsyre gudstjenester og forkynnelse, dåpsopplæring, konfirmantarbeid, bibelgrupper, menighetsblad, osv.

For å kunne kalle seg en grønn menighet må menigheten ha laget en handlingsplan som beskriver visjoner, målsettinger, tiltak, tidsplan og ansvar. De må også ha dannet en egen arbeidsgruppe som har ansvar for å følge opp tiltakene.

» Mer om det å være grønn menighet

Gode verktøy
Når utfordingen er så konkret og altomfattende, er det viktig å ha ulike typer verktøy og modeller å jobbe etter. Alt fra enkle handlingsark til komplette opplegg for "miljøsertifisering" av menigheten finnes tilgjengelig. Dette kan brukes enten menigheten har høye eller lave ambisjoner, om en har få eller mange ressurser. Ressursgruppa har også utviklet en egen ressursmappe for grønne menigheter, med mye nyttig informasjon. Det meste av materiellet finnes også tilgjengelig på nettsidene til Kristent nettverk for miljø og rettferd, www.kirken.no/miljo
Dette nettstedet fungerer som et nasjonalt møtested for alle som er engasjert i kirkens arbeid med miljø og rettferd. Her blir også erfaringer, tips og ideer samlet og gjort tilgjengelig for alle.

» Mer om de ulike verktøyene

Bygge allianser lokalt
Prosjektet er resultatet av et samarbeid mellom Korsveibevegelsen, Grønn Hverdag, Kirkens nødhjelp og Bispedømmet. Menighetene bli også oppfordret til å danne allianser lokalt, og flere steder har en god kontakt med f.eks. miljøvernleder i kommunen eller lokallag av Naturvernforbundet.

 

SE HELE NYHETSLISTEN